Kayseri'de 3 arsa satılacak: Yatırımcılar gözünü dikti - Acele eden kapacak!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 3 arsayı Kapalı Tekli Usulü ihale ile ayrı ayrı satılacağını duyurdu. Şartname bedeli 10 bin lira olan ihalede 3 bölgeden 2 konut 1 işyeri arsası olmak üzere ayrı ayrı satışa sunulacak. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'İn Kayseri haberlerinde...

Kayseri'de 3 arsa satılacak: Yatırımcılar gözünü dikti - Acele eden kapacak!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 3 arsayı Kapalı Tekli Usulü ihale ile ayrı ayrı satılacağını duyurdu. Şartname bedeli 10 bin lira olan ihalede Keykubat, 19 Mayıs ve Yeşilyurt mevkiinde 2 konut ve 1 işyeri arsası ayrı ayrı satışa sunulacak. 

Büyükşehir Belediyesi yayımladığı ilanda Keykubat ve 19 Mayıs'ta bulunan arsayı konut, Yeşilyurt'ta bulunan arsayı ise küçük sanayi olarak belirledi.

Keykubat'taki arsa için 35.000.000,00-TL, 19 Mayıs'taki konut arsasi için 30.000.000,00-TL ve Yeşilyurt küçük sanayi arsasi için 15.000.000,00-TL muhammen bedel olduğu ifade edildi.

Belediyeden yapılan ilanda şu açıklamalara yer verildi, ''Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 3 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1-İhale 21/05/2024 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)  

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

f-Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)    

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 21/05/2024 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.
                                  
Mevkii           Ada      Parsel       M2           Muhammen Bedel     Geçici Teminat        Açıklama
Keykubat       5367       2            609,00        35.000.000,00-TL       1.050.000,00-TL      Konut
19 Mayıs       8784       4           4502,34        30.000.000,00-TL       900.000,00-TL        Konut
Yeşilyurt        7937       2           4606,33        15.000.000,00-TL       450.000,00-TL        Küçük Sanayi