Kayseri'de torunlarınıza tarihi yatırım: Kaçırmayın!

Kayseri'de torunlarınıza bırakacağınız tarihi bir yatırım olacak taşınmaz ihale ile satışa çıkarılıyor. İhale ne zaman olcak? Şartname bedeli ne kadar? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberlerinde...

Kayseri'de torunlarınıza tarihi yatırım: Kaçırmayın!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan yatırımcılara dikkat çeken karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hacılar İlçesi Hacılar Mahallesi 3030 ada 8 parselde bulunan Ticaret alanı arsası ihale ile satılacak. 

İhale 30 Nisan Salı günü saat 14:00'de Belediye Encümen Salonunda
yapılacak.

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıdaki gibidir

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen
belgelerin bulundurulması zorunludur,

2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye
makbuzunun ibraz edilmesi.

2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.

Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Kayseri'de torunlarınıza tarihi yatırım: Kaçırmayın!

Son müracaat tarihi 30 Nisan Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar
Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacak.