Erciyes'te İhale Başlıyor!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyeti Belediyeye ait olan, Hacılar İlçesinde (Erciyes Dağı) bulunan arsanın ihale ilanını yayınladı. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Erciyes'te İhale Başlıyor!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti Belediyeye ait olan Hacılar İlçesi Hacılar Mahallesi, Erciyes Dağı’nda arsa parseli için ihalenin başladığını duyurdu. Hacılar İlçesi Hacılar Mahallesi 3030 ada 8 parselde bulunan Ticaret alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ‘Kapalı Teklif Usulü’ ihale ile satışa sunulacak.

İhale 30/04/2024 Salı günü saat 14:00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. Katılımcıların vereceği kapalı teklif zarflarında zorunlu olarak bazı belgelerin bulunması gerekiyor. Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

İstenilen belgeler şöyle;

2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.

Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname

Şartname bedeli 10.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)        

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

İhaleye başvuru yapacakları için son başvuru tarihi, ihale saatinden önce olarak açıklandı. Başvurular, Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Son müracaat tarihi 30/04/2024 olarak açıklandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                 

Mevkii             Ada     Parsel     M2          Muhammen Bedel      Geçici Teminat      Açıklama:

Hacılar            3030      8        1940,02       11.000.000,00-TL         330.000,00-TL        Ticaret

(Erciyes Dağı)