Subaylar dikkat - 2 bilemediniz 4 katı ödeyebilirsiniz!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. TSK mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay veya atstubaylar için yeni düzenleme getirildi. Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberlerinde...

Subaylar dikkat -  2 bilemediniz 4 katı ödeyebilirsiniz!

Türk Silahlı Kuvevetleri (TSK) personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile birlikte TSK mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay veya atstubaylar için yeni düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre  ''TSK'da görev yapamaz'' şeklinde sağlık raporu alanlar ve vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç, diğer tüm personel, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödemekle yükümlü olacak.

Ayrıca Türk Siahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen ''disiplinsizliği alışkanlık haline getirme'' fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek.

Harita, harita bilgisi ve coğrafi verilere yönelik mal ve sunulan hizmet bedelleri, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılacak.

Özel bütçeli idareler ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırılacak.

Subaylar dikkat -  2 bilemediniz 4 katı ödeyebilirsiniz!

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarının soruşturma yetkileri belirlendi!

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin tayininde ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin, Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanacak.

Anayasa Mahkemesi kararıyla ''sulh ceza hakimi kararı'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri'' ibaresi eklenecek.

Öte yandan, ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz/malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, Sosyal Güvenlik Kurumunca belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretleri, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman onbaşılar ibaresi ''astsubay astçavuşlar'' şeklinde değiştirilecek.