Sterilizasyon Malzemesi Alınacaktır

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

1 KISIM 10 KALEM STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI

1 KISIM 10 KALEM STERİLİZASYON MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/38735

1-İdarenin

a) Adı

:

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

SANAYİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 78 KOCASİNAN/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3523368884 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

1 KISIM 10 KALEM STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KISIM 10 KALEM STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kayseri Devlet Hastanesine Bağlı İlgili Depolar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde talep ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15(on beş)gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günden itibaren aynı gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hastanemiz 1. Blok İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;  

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İsteklinin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS'ne) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)  

2-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatcısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir ÜTS'ne kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Teklif edilen ürünün Ürün Takip Sisteminene (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)   

3-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün ÜTS'ne kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan ÜTS sorgulama sonucu teklif edilen ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Ürünün kapsam dışı olması halinde teklif edilen ürünün üreticisinin veya ithalatçısının kapsam dışı beyanı esas alınacak olup bu durum belgelendirilecektir.)  

4-İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında, İstekli adına İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış  "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni teklif dosyasında sunacaktır.( Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için bu belge aranmayacaktır.)

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Akredite kuruluşta yapılmış ISO 10933-5’e göre sitotoksisite test raporu Tyvek ruloların toksit madde içermediğine dair akredite kuruluşta yapılmış ISO 10933-5’e göre sitotoksisite test raporunu sunması gerekmektedir
Akredite kuruluştan alınmış ISO 4892-2 yaşlandırma testi belgesi Tyvek rulolara ait akredite kuruluştan alınmış ISO 4892-2 yaşlandırma testi belgesi bulunmalıdır.
Ürünün kısaltılmış inkübasyon süresini gösteren (RIT) bağımsız bir kuruluştan alınmış test raporu Ürünün kısaltılmış inkübasyon süresini gösteren (RIT) bağımsız bir kuruluştan alınmış test raporu bulunmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
İhtiyaç listesinin 7. kaleminde belirtilen Kaset ile en az 5 döngü gerçekleştirilebilmelidir.Döngü sayısına göre fiyat dışı unsur uygulanacaktır. En avantajlı teklife döngü sayısı hesaplanarak belirlenmelidir. Örnek: Avantajlı teklif birim fiyat (1 kaset=5 döngü) ise birim fiyat/5=oran A Örnek: Avantajlı teklif birim fiyat (1 kaset=6 döngü) ise birim fiyat/6=oran B OranA>OranB ise ekonomik acıdan en avantajlı teklif olan A yi veren firmaya aittir. OranB>OranA ise ekonomik acıdan en avantajlı teklif olan B yi veren firmaya aittir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • Basın No: ILN01978400