Laboratuvar Sarf Malzemesi Alınacaktır

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ, YEDEK PARÇA VE GAZ SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

99 Kalem Laboratuvar Sarf Malzemesi, Yedek Parça ve Gaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/136472
1-İdarenin
a) Adı : KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 2 38050 MELİKGAZİ/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası : 3522226996 - 3522211151
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

99 Kalem Laboratuvar Sarf Malzemesi, Yedek Parça ve Gaz

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Laboratuvar Sarf Malzemesi, Yedek Parça ve Gaz Alımı : 99 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı Depo Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde 3'er (üç) aylık periyotlar halinde 4(dört) partide yapılacaktır. İlk parti sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kurumlarla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Ancak öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15(on beş)gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu (Eski Askeri Hastane) Eren Köy Mah. Erciyes Cad. No.37 A Blok Melikgazi/Kayseri

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 1-İhtiyaç listesinin 97.,98. ve 99. kalemleri için;  

-İstekli Üretici İse;  

-Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi” ile “Mesul Müdürlük Belgesi”,  

-İstekli Yetkili Satıcı İse;  

-Üreticiye ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi” ile üreticiye ait

“Mesul Müdürlük Belgesi”,  

-İstekliye ait Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Dolumu Depolama ve Dağıtımına Yönelik İzin Belgesi” ve istekliye ait “Mesul Müdürlük Belgesi”,  

-Üretici firma tarafından verilmiş “Yetkili Satıcı Belgesi”,  

2. İhtiyaç listesinin 79. kalemi için ;  

a) İstekliler ithal ürün için Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu ( TAPDK ) İthalat Uygunluk Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesi,  

b) İstekliler yerli ürün için İmalat Üretim Belgesi ve TAPDK Dağıtım Yetki Belgesi, İstekliler, yukarıda sayılan belgeleri yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edecekler ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;  

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında, İstekli adına İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış  "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilecek ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir. 

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İsteklinin TC. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici belge. (Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)  

2-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) sorgulama sonucu teklif edilen ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Ürünün kapsam dışı olması halinde teklif edilen ürünün üreticisinin veya ithalatçısının kapsam dışı beyanı esas alınacak olup bu durum belgelendirilecektir.)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1- İstekliler teklif ettikleri ürünlerden ihtiyaç listesinin; 6.,7.,72.,73.,74.,75.,76.,77.,78.,79.,86.,87.,91.92.,95. ve 96. kalemlerinden her biri için teknik şartnamede belirtilen miktar kadar numuneyi (en az bir (1) adet veya fazlası), malzemenin teknik şartnamesinde belirtilmemiş ise her bir kaleme ayrı ayrı  en az 1 (bir) adet  numuneyi teklif verme saatine kadar, teklif zarfı ile birlikte üzerinde ürün adı, ihale sıra numarası ve ÜTS kodu yazılı bir şekilde orjinal ambalajında sunacaktır. Orijinal ambalajında sunulamayan numune olması halinde teslim edilen numune üzerinde ambalaj bilgileri(marka, ÜTS ve referans numarası) bulunacak şekilde tutanakla birlikte teslim edilecektir. Numuneler; teknik şartnamede belirtildiği şekilde, teknik şartnamede değerlendirme şekli belirtilmemişse denenerek değerlendirilir.  

2- İstekliler teklif ettikleri  ürünlerden ihtiyaç listesinin 1.,2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29., 30.,31.,32., 33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,54.,55.,56.,57.,58., 59., 60., 61.,62.,63.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,70.,71., 80.,81.,82., 83.,84.,85.,88.,89.,90.,93.,94.,97.,98. ve 99. kalemleri için Katalog/Prospektüs/Broşür/Resim Yukarıda sayılın belgeler 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

SARF NKS Kromojenik Koliform Besiyeri(Kutu/100)

Belge Adı

Açıklama

GMP Belgesi

GMP Belgesi belgesi yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilecek ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir.

SARF NKS Azide Besiyeri(Kutu/100)

Belge Adı

Açıklama

GMP Belgesi

GMP Belgesi belgesi yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilecek ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir.

SARF NKS Cetrimide Besiyeri(Kutu/100)

Belge Adı

Açıklama

GMP Belgesi

GMP Belgesi belgesi yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilecek ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir.

SARF Legionella Agar Base(500 gr ) ve Supplementler (1 kutuda 10 şişe)

Belge Adı

Açıklama

TS EN ISO 11731 / TSE EN ISO 11133

TS EN ISO 11731 / TS EN ISO 11133 belgeleri yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilecek ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir.

SARF Biyolojik Otoklav İndikatörü (Kutu/100)

Belge Adı

Açıklama

TS EN ISO 11138-1-3

TS EN ISO 11138-1-3 belgesi yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edilecek ve 1. ve 2. en avantajlı teklif sahipleri İdaremizin belirlediği tarih ve saate kadar İdaremizce belirlenen adrese teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  

  • Basın No: ILN01982151