İmarlı 9 arsa satışa çıkarıldı – İhale ne zaman?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 9 imarlı arsanın satışa çıkarıldığı duyuruldu. Peki ihale tarihi ne zaman? Detaylar Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri bülteninde…

İmarlı 9 arsa satışa çıkarıldı – İhale ne zaman?

Kayseri’de İncesu Belediye Başkanlığı, ilçede yer alan 9 imarlı arsayı satışa çıkardı. İhale ile satılacak arsaların muhammen bedelleri 430 bin TL ile 13 milyon 600 bin TL arasında değişiyor. 

İmarlı 9 arsa satışa çıkarıldı – İhale ne zaman?

İncesu Belediyesi tarafından duyurulan alan ilana göre, ilçede yer alan konut, ticaret, sanayi ve imalathane alanı imarlı 9 arsa satılacak.

rsaların muhammen bedelleri 430 bin TL ile 13 milyon 600 bin TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 25 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. 

Satışa çıkarılacak arsaların yüz ölçümleri 601 metrekare ile 6 bin 761 metrekare arasında değişiyor. Alıcıların heyecanlar beklediği ihale tarihi ise 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek.

İlanda yer alan bilgiler şu şekilde,

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri İli İncesu Belediye Başkanlığından,

Belediyemize ait, ilçemiz mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı, 20.12.2023 tarihinde saat 14.00'da Belediyemiz Hizmet Binası'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Listenin 1. sırasındaki taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile; listede yer alan diğer taşınmazlar ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık artırma usulü ile satılacaktır. Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, www.incesu.bel.tr adresinden veya İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İmarlı 9 arsa satışa çıkarıldı – İhale ne zaman?

İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi ya da suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

İhale katılımcılarından istenecek belgeler,

a)Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve adres bildirim belgesi. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı). İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti).
Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır).

b)Tüzel Kişilerden: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. İhaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili kişi veya kişilerin yetki belgesi ve imza sirkülerini. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır). Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (Aslı).
Tebligat için yasal adres bildirimi.

c)Dernek, birlik, vakıf vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb. temsilen
İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb.'nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge
(Asılları). İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
d)Ortak Girişim Olması Halinde: Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (a) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (b) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. Ortakların hisselerini ve pilot ortağı
gösterir ortaklık sözleşmesi.

İhaleye iştirak edenler tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imzalanması gerekmektedir. Kapalı ihale usulü ile satılacak taşınmazlara yapılacak başvurular yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak teklif mektubu (iç zarf) hazırlanarak 2886 sayılı Kanunun ilgili
maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanacaktır.
İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhale dosya bedeli 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) olup, İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye "Aslının Aynıdır " diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.
İhale katılımcılarının belirtilen evrakları Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi No: 17 İncesu/Kayseri adresindeki İncesu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihalenin yapılacağı tarihte en geç saat 12:30'a kadar teslim etmesi gerekmektedir.
Burada belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen şartlar geçerlidir. Komisyon ihaleyi yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.
İlan olunur.