Giyim Ve Giyim Eşyası Satın Alınacaktır

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş.

İŞ ELBİSESİ GİYİM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/150354

1-İdarenin

a) Adı

:

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş.

b) Adresi

:

Hunat Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. 32 38030 MELİKGAZİ/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

(352) 207 80 00 - (İdari 8375)-(Teknik 8053) - 3522078100

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İŞ ELBİSESİ GİYİM

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

800 Adet Kışlık İş Elbisesi (Kaban+Pantolon), 1600 Adet Kışlık Uzun Kollu Tişört, 900 Adet Yazlık İş Elbisesi (Pantolon), 1800 Adet Yazlık Uzun Kollu Tişört temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Hunat Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. No:32 Melikgazi / KAYSERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda belirtilen teslim programında göre malları teslim edecektir. Yazlık İş elbisesi 60 (altmış) takvim günü Kışlık İş elbisesi 90 (doksan) takvim günü

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip gün işe başlama tarihi sayılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KCETAŞ Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;  

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- Kışlık İş elbisesi (Kaban (iç yelek) + Pantolon) numunesi ve iş elbisesi imalatında kullanılan ana ve garni renk kumaştan 1x1 m ebadında kumaş numunesi verilecektir.   

-Kışlık Uzun Kollu Tişört numunesi ve tişört imalatında kullanılan ana ve garni renk kumaştan 1x1 m ebadında kumaş numunesi verilecektir.   

- Yazlık İş Pantolonu numunesi ve iş pantolonu imalatında kullanılan kumaştan 1x1 m ebadında kumaş numunesi verilecektir.  

-Yazlık Uzun Kollu Tişört numunesi ve Tişört imalatında kullanılan ana ve garni renk kumaştan 1x1 m ebadında kumaş numunesi verilecektir. Sunulan numunelerin Teknik Şartnamede belirtilen şartları tam olarak taşıması gerekmekte olup bu özelliklere uymayan numunelere ait teklifler ve numune sunmayan isteklilere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Kışlık İş Elbisesi

Belge Adı

Açıklama

Kışlık İş elbisesinin (Kaban+Pantolon) imalatında kullanılan kumaşların imalatçısı veya satıcısından temin edilmiş ve onaylı teknik özelliklerini gösterir belge

İş elbisesinin imalatında kullanılan kumaşların imalatçısı veya satıcısından temin edilmiş ve onaylı teknik özelliklerini gösterir belge (kumaş karışım oranı, boyama tekniği, gramajı, ışık, ter, güneş, sürtme vb haslık değerleri) sunulacaktır.

Kışlık uzun kollu tişörtün imalatında kullanılan kumaşların imalatçısı veya satıcısından temin edilmiş ve onaylı teknik özelliklerini gösterir belge

Kışlık uzun kollu tişörtün imalatında kullanılan kumaşların imalatçısı veya satıcısından temin edilmiş ve onaylı teknik özelliklerini gösterir belge (kumaş karışım oranı, boyama tekniği, gramajı, ışık, ter, güneş, sürtme vb haslık değerleri) sunulacaktır.

Yazlık İş Elbisesi

Belge Adı

Açıklama

Yazlık İş Pantolonu Kumaş Özelliği Gösterir Belge

Pantolon %60 Pamuk - %40 Polyester, 245 gr/m2, PENYE İPLİK dokuma, indanthren boyalı, gabardin, sanforlu, 50 ºC yıkamaya dayanıklı olmalı, yıkamada boyut değişimi olmamalıdır. İstekli bu özellikleri gösterir belgeleri kumaş üreticisinden veya satıcısından temin ederek onaylı belgeleri teklifle birlikte sunacaktır.

Yazlık İş Pantolonu Haslık Değerini Gösterir Belge

Deterjanlı Yıkama haslığı, Su Haslığı, Ter haslığı(Asit-Baz), Sürtme (Kuru-Yaş) Haslık değerleri 4 ile 5 aralığında; Işık haslığı, Terde ışık haslığı (Asit-Baz) 7-8 aralığında olmalıdır. Kumaş güneş ve terden solmaya karşı dayanıklı olmalıdır. İstekli bu özellikleri gösterir belgeleri kumaş üreticisinden veya satıcısından temin ederek onaylı belgeleri teklifle birlikte sunacaktır.

Yazlık Uzun kollu Tişört Kumaş Özelliği Gösterir Belge

Tişört % 65 pamuk- %35 polyester, 30/1 KARDE İPLİKTEN dokunmuş AMERİKAN PİKE ÖRGÜ cinsi kumaştan, 200 gr/m2, sanforlu, enzim+silikon yıkamalı olacak, 50 ºC yıkamaya dayanıklı olmalı, yıkamada boyut değişimi olmayacaktır. İdare tarafından belirtilecek olan numuneye uygun olarak üretilecektir. İstekli bu özellikleri gösterir belgeleri kumaş üreticisinden veya satıcısından temin ederek onaylı belgeleri teklifle birlikte sunacaktır.

Yazlık Uzun Kollu Tişört Haslık Değeri Gösterir Belge

Deterjanlı Yıkama haslığı, Su Haslığı, Ter haslığı(Asit-Baz), Sürtme (Kuru-Yaş) Haslık değerleri 4 ile 5 aralığında; Işık haslığı, Terde ışık haslığı (Asit-Baz) 7-8 aralığında olmalıdır. Kumaş güneş ve terden solmaya karşı dayanıklı olmalıdır. İstekli bu özellikleri gösterir belgeleri kumaş üreticisinden veya satıcısından temin ederek onaylı belgeleri teklifle birlikte sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.  

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • Basın No: ILN01982045