Dükkân Kiralama İşi Yapılacaktır

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

DÜKKÂN KİRALAMA İŞİ Kayseri Devlet Hastanesi

Kiraya verilecek Taşınmazın Adresi

Ada

Parsel

Alanı

İlk yıl Tahmini bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:8 Melikgazi KAYSERİ

1106

134

180 M2

281.000,00 TL

28.100,00 TL

19.02.2024

10:00

Yukarıda ihale bilgileri belirtilen Kayseri Devlet Hastanesine tahsisli Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No: 4/1 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan toplam 180 m2 Dükkan yeri 2886 Sayılı D.İ. Kanunun 45. maddesince Açık Teklif Usulü ile Kayseri Devlet Hastanesi Toplantı salonunda 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından , tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

1- (Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)

3-Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi, telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgileri,

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından alınan ihalelere katılmak için yasaklı olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge

5- Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

6- SGK borcu olmadığını gösterir belge .

7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği,

8- Geçici Teminat Mektubu ( Geçici Teminat Mektubunun süresi 31.03.2027 tarihine kadar olmalıdır.) veya Geçici Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde yatırıldığına ilişkin dekont

9) Şartname ve ekleri Kayseri Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde görülebilir ve 300 TL (ÜçYüzTürkLirası) karşılığında aynı yerden satın alınabilir. Şartname satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır. Halk Bankası Sanayi Sitesi Şubesi IBAN: TR87 0001 2009 4890 0005 0001 32

 İLAN OLUNUR  

  • Basın No: ILN01976598