Develi'de İhale Başladı!

Develi'de onarım işi yapımı için ihale başladı. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhalenin tarihleri belli oldu! İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler Kayseri Anadolu Haber'in Kayseri haberinde…

Develi'de İhale Başladı!

Develi’de İlçe Jandarma Komutanları Lojmanları Onarım İşi yapım işi için ihale başladı. Kamu ihale kanununun 19’uncu maddesine göre ihale açık ihale usulü olacak. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

2 adet lojman binası (toplam 12 daireli) genel onarımı ve tadilatının yapılması için verilen süre 60 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İhale için son teklif günü 25.06.2024 saat 10.30 olarak belirtilmiştir. E teklifler Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü toplantı salonunda açılacaktır.

İhaleye katılabilmek için istenen şartlar şöyle;

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler.

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Teklif mektubu.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İşin tamamı için teklif verilecektir.

İlanın detayları için TIKLAYINIZ...