Bina İnşaatı Yaptırılacaktır

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI KAYSERİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Erdemli Kahveevi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İKN :2024/418406  

1-İdarenin  

a) Adı:YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI KAYSERİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  

b) Adresi : GÜLTEPE MAHALLESİ ORGENERAL HULUSİ AKAR BULVARI NO:8 38140 MELİKGAZİ/KAYSERİ  

c) Telefon ve faks numarası   :3522355618 - 3522359184  

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-İhale konusu yapım işinin  

a) Adı:Erdemli Kahveevi Yapım İşi  

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Betonarme karkas inşaattan oluşan kahveevi binası yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Yeşilhisar  

ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.  

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

3-İhalenin  

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:19.04.2024 - 10:30  

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Yatırım İzleme Müdürlüğü Toplantı Salonu. Gültepe Mahallesi Org.Hulusi AKAR Bulvarı No:8 Melikgazi / Kayseri  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler  

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama YAMBİS KAYIT BELGESİ Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası, Aday veya isteklilerin son başvuru veya İhale tarihi itibarı ile ilgili mevzuatı uyarınca Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (Belge numaraları iptal edilmemiş) olması şartı aranacak olup, aday veya istekliler, Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi ayırt edici numara bilgilerini, Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirteceklerdir.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Daire Tebliğ’’de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu) İşlerden III. Gruptaki Yeni Yapım işler benzer işlere denk sayılacaktır.  

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Bu işte iş deneyim belgesi olarak Mezuniyet Belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca İnşaat Mühendisi veya Mimar olanlar benzer işlere denk sayılacaktır.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.  

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

  • Basın No: ILN02012316