menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

Yeni Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası

Mahmut SUNGUR
Mahmut SUNGUR
09 Mayıs 2018, Çarşamba
27.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında ciddi değişikliklere gidildi. Birçok konuya değinilebileceğimiz bu değişikliklerden dikkat çeken maddelerden bir tanesi 31'inci madde ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na geçici 39'uncu madde eklenmesidir. Bu maddeye göre sanayi sicil belgesine sahip Katma Değer Vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nde Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunanların bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat teslimlerini 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edildiği hükmü getirilmiştir.
 
Bu hükme ilave olarak imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Yani kısaca ifade edecek olursak sanayi sicil belgesine sahip imalatçı firmalar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin faaliyet alanlarında kullanacakları sıfır makinelerin alışında Katma Değer Vergisi ödemezler. Bu istisnanın yürürlüğü ise yayımı izleyen 2'nci ayın başında denilerek 01.05.2018 tarihi belirtilmiştir.
 
Bu madde ülkemiz ekonomik göstergeleri incelendiğinde imalat sanayini güçlendirmesi gerektiği sonucu atılmış mantıklı bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Burada Maliye Bakanlığının uygulama esaslarını göz ardı etmeden hareket etmekte fayda vardır. Aksi halde makine ve teçhizatı alan KDV’siz alır, fakat satan iade alacağı konusunda sıkıntıya düşebilir bu nedenle konu ile alakalı tebliğ ve düzenlemelere uymak önemlidir.
 
Konuyu Kısaca Özetlersek:
 
Sağlanan Destekler:
 
Kdv İstisnası ve Amortisman Desteği
 
Desteklerden Yararlanabilecek Mükellefler:
 
Sanayi Sicil Belgesine haiz olan ve ya, 4691 Sayılı Teknopark, 5746 sayılı Arge ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine dair Kanun kapsamında faaliyette bulunması gerekmektedir.
 
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükellefler faaliyet gösterdiği sektöre bakılmaksızın amortisman desteğinden yararlanabilecektir.
 
Desteklerden Yararlanılabilecek Makine ve Teçhizat:
 
01.05.2018-31.12.2019 tarihleri arasında alınması. Alınan makine teçhizatın sanayi sicil belgesi sahiplerince münhasırın imalat sanayinde veya 4691, 5746 ve 6550 Sayılı Kanunlar kapsamında münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılması ve Yeni olması Gerekmektedir.

En Çok Okunan Yazıları

Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır