menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

Dövme yaptırma

Fikret ŞANLIBABA
Fikret ŞANLIBABA
31 Ağustos 2021, Salı

Dövmeler neden yaptırılır? Neden insanlar böyle bir ihtiyaç hissederler?

Dövmeler çok eski zamanlardan beri insanların vücutlarına ve özellikle de görünen yerleri olan yüz, el, boyun, ayak gibi organlarına yok edilemeyen türden boya maddeleri ile kalıcı olacak şekilde yaptıkları ve kendileri için önem taşıyan herhangi bir şeyin sembolize edildiği desen ve şekillerdir. Bir tür beden ve cilt süsüdür.

İnsanların bunu neden yaptırdığını düşünecek olursak, bir tek sebep söylemek imkânsızdır. Her toplumda farklı bir tezahürünün olması bir yana, her bireyde dahi farklılık arz edebilir. Şöyle tarihe baktığımızda eskiden beri toplumlarda o topluma ait bir kültürden dolayı dövme işinin revaç bulduğunu görürüz. Hem yapılış amaçları, hem de taşıdığı anlamları toplumdan topluma değişiklikgöstermektedir. Bir toplumda yoğunluk gösteren dövmelerin sebeplerine baktığımızda şunları görürüz:

AFRİKA’DA DÖVME:Ergenlikte, ilk çocuğun doğumundan sonra ve emzirme döneminin bitmesinin ardından oluşan yaralar Afrikalı kadınlar için büyük oranda doğurganlıkla ilişkilendirilen geçiş törenleri işlevi görmüştür. Kadının evlendiğinin ve çocuk doğurduğunun dışarıdan bakınca bilinmesi için yapılan bir nevi damgalama işlemi de denebilir.

JAPONYA’DA DÖVME:En meşhur dövme çeşidi “Yakuza” dövmeleridir. 17. yüzyılın erken dönemlerinde dövmeler, Japon yöneticiler tarafından suçluları ve toplumdan dışlanmış kişileri işaretlemek için kullanılan bir cezalandırma şekli olmuştur. 17. yüzyılın sonlarında ise dövme uygulamasının yerini büyük oranda başka cezalandırma şekilleri almış, suçlular da ceza dövmelerini kapatmak amacıyla üstlerine daha büyük dekoratif dövmeler yaptırmaya başlamışlardır. Bu uygulamanın Japonyada dövmenin suç ile ilişkilendirilmesinin tarihsel kökenlerini oluşturduğuna inanılmaktadır. Organize suç gruplarının üyeleri olan Yakuzalar'ın dövmeyi acı verici olduğu için cesaretin, kalıcı olduğu içinse ömür boyu gruba sadık kalmanın kanıtı olarak kabul ettikleri söylenmektedir. Aynı zamanda bu yasadışı dövmeler onları ömürleri boyunca yasadışı kişiler olarak damgalamıştır.

ÇİN’DE DÖVME:Çin tarihi boyunca çoğunluk “bedene bir hakaret” olarak görülmesine rağmen Çindeki bazı küçük gruplar dövmeyi geleneksel bir uygulama olarak benimsemişlerdir. Bu gruplardan en bilinenleri Dulong Kabilesi ve Li Halkı’dır. Dulong Kadınları arasındaki geleneksel dövme uygulamasının yaklaşık 3500 yıl öncesine dayandığı; komşu kabileler tarafından saldırıya uğrayan Dulong kadınlarının tecavüze uğramak ya da köle yapılmaktan korunmak amacıyla kendilerini çirkinleştirmek için yüzlerine dövme yapmaya başladıkları, bu uygulamanınsa zaman içinde bir gelenek haline dönüştüğü söylenmektedir. Dulong kabilesinde tüm kız çocuklarına 12-13 yaşlarına geldiklerinde geleneksel yüz dövmelerinin uygulanması, yetişkinliğin başlangıcını temsil eden bir geçiş töreni niteliği kazanmıştır.

ANTİK MISIR:Antik Mısır'da birçok uygarlık dövmeyi ölümden sonraki yaşam için bir “pasaport” kabul etmiş ve ilahi güç ile bağlantı kurmanın bir yolu olarak görmüşlerdir. Bir nevi muska olarak nitelendirildiğini de söyleyebiliriz.

FRANSA’DA DÖVME:Fransa’da ise dövme ustaları meslekleri simgeleyen dövmeler yapmışlardır. Örneğin; çapraz konumdaki iki bıçak arasındaki boğa başı kasaplığın, tarak ve makas berberliğin, örs ve çekiç ise demirciliğin sembolü olmuştur. Bu dövmeler, diplomasının kaybolması veya çalınması durumunda sahibinin o meslekteki yeterliliğinin kanıtları olarak işlev görmüşlerdir.

İNGİLİZLERDE DÖVME: 19. yüzyılda dövme, İngiliz ordusu içinde de onaylanan, hatta teşvik edilen bir uygulama olmuştur. Askerlerin ait oldukları birlikleri gösteren dövmeler, hem yaralıların tespitinde, hem de ordu birliği ruhunun oluşumunda işlev görmüştür.

RUSYA’DA DÖVME:Cezaevlerindeki dövmeler bazen mahkûmlar arasında da bir cezalandırma ve damgalama aracı olarak kullanılmıştır. Alın kısmına (çoğunlukla zorla) yapılan dövmeler, taşıyan kişiyi aşağılamak ve diğer mahkûmları onun hakkında uyarmak amacı taşımıştır. Bu dövmeler genellikle sahibinin diğer mahkûmlar tarafından onaylanmayan bir suç (çocuk tecavüzü gibi) işlediğini göstermektedir.

ANTİK YUNAN VE ROMA’DA DÖVME:Mahkûmları ve köleleri işaretlemek için kullanılmıştır. Erken Roma İmparatorluğu döneminde kölelerin alınlarına Ben kaçağım, beni durdur.” yazısı kazınmış, Asyaya ihraç edilen köleler Vergisi ödendi.” yazısıyla işaretlenmişlerdir.

ALMANYA’DA DÖVME:Nazilerin Yahudi soykırımı sırasında Auschwitz Toplama Kampı mahkûmlarına yaptıkları dövmeler bilinmektedir. Kamp yetkilileri kimlik tespiti amacıyla kamptaki 4000den fazla mahkûmu seri numaraları içeren dövmelerle işaretlemişlerdir.

ANTİK ÇİN’DE DÖVME: Ci Peiadı verilen bir cezalandırma şekli olarak yaygın şekilde uygulanmıştır. Bu uygulama ciddi suçlar nedeniyle tutuklanan suçluların yüzlerine suçlarını belirten dövmelerin yapılmasının ardından uzak bölgelere sürgün edilmeleri şeklindedir. Bu suçlular geri dönseler bile yüzlerindeki dövmeler onları yaşamları boyunca tutsak etmiştir.

ANADOLU’DA DÖVME:Günümüzde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Türkmen, Arap ve bazı göçebe topluluklarda, Anadoludaki geleneksel dövmeler süs olarak, bir aşirete olan bağlılığı göstermek için, uğur getireceği inancı ile hastalık ve nazardan korunmak amacıyla yapılmaktadır.

DÖVME NASIL BİR PSİKOLOJİK İHTİYAÇTAN DOĞAR?

Çoğunlukla genç yaşlarda kimlik vurgusu taşımaktadır. Diğer insanlardan farklı olma isteği veya farkındalık oluşturma talebi ile beraber kendini tanımladığına inandığı, toplumda onu o yapan simge ile diğer insanlardan ayrışmak istemenin dışa yansımasıdır. Bireysel kimliğimiz, bu özellikleriyle her birimizin “bağımsız ve biricik” olduğunu vurgulamaktadır. Daha çok alt kültürde yaşayan insanlar için patolojik bir dışavurum olabilir.

Madde bağımlılarında da normal popülâsyondan daha fazla dövme görülür. Bu yönüyle dövmeler, bireyin daha çok kişilik ve karakter bozukluklarında ortaya çıkan normali aşmaya yönelik arayışlarıyla ilişkili olabilir. Ancak tüm dövme yaptıranların bu eğilimleri taşıdığını söylemek haksızlık olur. Elbette ki bazen özenilerek ve daha estetik bulunarak da dövme yaptırılmaktadır. Bu da kendini diğer insanlardan ayrıştırma kaygısından gelebilir. Önceleri çoğunlukla bir inanca olan bağlılığı ya da bir gruba olan aidiyeti simgeleyen dövmelerin, günümüzde daha çok kişisel yaşantılar, düşünce, duygu ve istekleri somutlaştırmaya hizmet ettiği görülmektedir.

Bu açıdan bakıldığında dövme “Kendime göre ben kimim ve kim olacağım?” ile “Başkalarına göre ben kimim? Toplum içinde yerim neresi?” sorularına verdiğimiz, verilmesini istediğimiz ve geçmişe bakıldığında ise bazen diğerleri tarafından verilmiş olan cevapların derimizdeki yansıması olarak kabul edilebilir. Bir kimlik bulma arayışıdır.

Dövme yaptıranların ciddi bir kısmı, sildirmek istedikleri dövmeleri dürtüsel bir kararla, ergen oldukları sırada yaptırdıklarını ifade etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre kimlik arayışı ve ifadesi için ergenlik döneminde yaptırılan dövmeleri sildirme kararı da bireysel kimliğin gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Bir çalışma; Yaptırılan dövmeden pişmanlık duyma oranının daha genc¸, daha du¨rtu¨sel, ‘sosyal bir gruba olan aidiyetini go¨stermek’ amacıyla do¨vme yaptıran, do¨vme ile ilgili sagˆlık sorunları ve is¸ yas¸amında gu¨c¸lu¨kler yas¸ayan olgularda daha yu¨ksek; daha yas¸lı, do¨vme yaptırmaya karar verme su¨recinde daha c¸ok aras¸tırma yapan ve ‘kis¸isel bir mesajın iletilmesi’ amacıyla do¨vme yaptıran olgularda daha du¨s¸u¨k oldugˆunu bildirmis¸tir.

Sosyal kimliğimiz, üye olduğumuz farklı gruplarla yaptığımız ve kendimizi tanımlamada kullandığımız özdeşimlerin toplamı olarak tanımlanmakta, üyesi olduğumuz gruplardaki diğer kişilerle olan benzerliklerimizi ve diğer grupların üyelerinden olan farklılıklarımızı göstermektedir

DİNİ AÇIDAN DÖVMENİN HÜKMÜ

Aynı Çinlilerde olduğu gibi İslam dini de bunu bedene yapılan bir hakaret olarak görür. Çünkü beden kula verilen bir emanettir. Ona sahip çıkmak gerekir. Allah tarafından emanet edilen ve insanın en güzel şekilde yaratıldığının bir göstergesi olan bedene hakaret, onun yaratıcısına karşı bir vurdumduymazlık olarak algılanır. Bu da İslam’da lanet sebebidir. Biz Allah'ı muhatap almıyor isek Allah da kendini muhatap almayan kulu muhatap almaz, ta ki tevbe edene kadar...

Lanet, yaptığı işten dolayı Allah Azze ve Celle'nin bir insandan yardımını çekmesidir. Artık meselelerinde kendi başına kalacaktır. İlahi bir yardım gelmeyecektir. Allah’la ilişkisi kopan kişi ne yapar onu bilemeyiz. İslam toplumunun üyeleri genel itibari ile kendilerini bundan korumuşlar ama modern toplumun oluşturduğu heves yüzünden evlatlarını koruyamamışlardır.

İbni Mesud’dan nakledildiğine göre kendisi, “Dövme yapan, yaptıran, yüzünün tüylerini yolan, güzel görünsün diye dişlerini seyrekleştiren, Allah’ın yarattığını bozan kadınlara Allah lanet etsin!” demiştir. Bir kadın İbni Mesud’u bu sözlerinden dolayı kınayınca cevaben: “Peygamberin lanet ettiği kişiye neden lanet etmeyecekmişim? ‘Peygamber size neyi vermişse onu alın, sizi neyden uzaklaştırmış ise ondan da uzak durun.’” Haşr Suresi 7. ayeti okudu (Buhari, Tefsirussure 59/4)

Kıymetli okuyucularım dikkat edelim hayatta hiçbir şey Allah’ın laneti kadar ciddi ve tehlikeli değildir.

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN EFENDİM.. AYIPLARI ÖRTMEK FİTRE ya da FITIR SADAKASI Hitler ve Esir Yahudi Hikâyesi TUFEYLİ HİKAYELERİ YEDİ YIL BOLLUKTAN SONRA GELEN YEDİ YIL KITLIK DENİZ MAHSULLERİNİN HÜKMÜ SANAL ÂLEMDE MAHREMİYET DOĞA: SEKÜLER TOPLUMUN MODERN TANRISI(!) ALKOL SORUNU METAVERSE NEDİR TİCARETİN VE ZENGİNLİĞİN SIRLARI BANKA PROMOSYONU ALMAK HELAL MİDİR? YETİM KİMDİR? BİR TÜRK FİLOZOFU NASRETTİN HOCA VE FIKRALARI YILBAŞI KUTLAMAK NEDİR? BİLGİ SORUNU HER MÜSLÜMANIN BİR VİRDİ OLMALIDIR TARİH TEKERRÜRDEN Mİ İBARETTİR? DUYURU YAPAY ET HELAL MİDİR? KADER MESELESİ Laisizm ve dinin sosyal boyutu Aşı karşıtlarına karşıyım ama aşı taraftarı da değilim AFGANİSTAN’DA NELER OLUYOR? ŞİFA VESİLESİ BİTKİLER Dövme yaptırma Beytül mal (kamu malı) ASGARİ ÜCRET DEĞİŞMEZ HEP ASGARİDİR Nerede o eski tatlar muhabbeti ŞEYTANI VELİ EDİNENLER Hayvanlara merhamette denge KURBAN (MERHAMET) BAYRAMI İstifçilik İnsanın kendini müstağni görmesi SATILIK HASTALIKLAR İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister DARWİN’İN EVRİM TEORİSİ YAHUDİ VE PARA DERNEK İŞLETME HUKUKU (AHLAKI) RAMAZAN BAYRAMIMIZ VE ŞEKER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN OKU! Türkiye savaşa girer mi? Finans kurumları Ramazan hasbihalleri Toplumsal adetlerin menşeinde inancın yeri MİRAÇ KANDİLİ SADAKAT ÇAĞRISI ve CUMHUR İTTİFAKI İNSAN VE HAYVANIN FARKI ALLAH İÇİN SEVMEK VE ALLAH İÇİN BUĞZETMEK FİL SURESİ HAZRETİ ALİ’NİN ÖLÜMÜ HİPNOZ NEDİR? YEMEK VE KİLO VERMEK ÜZERİNE NOTLAR...
Copyright 2016-2019
Kayseri Anadolu Haber Gazetesi
Kayseri Haber, Son dakika Kayseri haberlerini buradan takip edin. En son kayseri haberleri Kayseri Anadolu Haber'de.

Sitede kullanılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve meteryaller hiçbir şekilde kullanılamaz!

Künye

Yazarlarımız

İletişim

Adres

Sahabiye, Ahmet Paşa Cd. No:7, 38010 Kocasinan / Kayseri

Telefon

+0.352 222 51 13 - 14

Email

kayserianadoluhaber@msn.com
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır