menüler
KAYSERİ HAVA DURUMU

ÜRETİMDE EKONOMİK VERİMLİLİK

Celal DOĞAN
Celal DOĞAN
29 Ekim 2017, Pazar

"Ekonomik kalkınma; cesareti yalnız bilim odaklı, girişimciler üzerinden  gerçekleşir. "                          

               Üretim: emek, sermaye, zaman, hammadde, bilgi, teknoloji gibi öğeler arasında bütünlük sağlayarak, bir takım işlemlerden geçirip, yeni bir değer ortaya çıkarmaktır. Bir ürünün yada hizmetin değeri ise, para ile ölçülür.  Verimlilik ise; ürün elde etmek için gerekli olan girdiler ile  çıktılar ARASINDAKİ İLŞKİYİ İFADE EDER.  Ancak bu yazımızda anlatılan ekonomik verimliliktir. Verimlilik mühendislik biliminde: fiziki üretimin, fiziki üretim için girdi faktörlerine bölünerek ölçülür. Üretim sürecindeki kayıpların olması nedeniyle, hiç bir zaman elde edilen fiziki üretim miktarı, bu üretim için girdi miktarı ile eşit olamaz. Devamlı fiziki çıktılar, girdilerden küçük olur. Büyük olsa da zaten "HER FİZİKİ ARTIŞ, KESİNLİKLE  EKONOMİK VERİMLİLİK ARTIŞI DEĞİLDİR"

               Ülkelerin refah rekabetine giriştikleri ortamda , verimlik ilkesinin önemi işletmelerin boyutlarını aşmış ve,  ülkelerin uygulamakta olduğu ekonomik politikalar arasında önemli bir yer teşkil etmektedir.  Özellikle ikinci Dünya savaşından sonra, bu savaşın ülkelere vermiş olduğu tahribatların giderilmesi düşüncesi yoğunluk kazanmış ve EKONOMİK VERİMLİLİK, ülke ekonomi yöneticilerinin  gündeminde ilk sıralara yerleşmiştir. Çünkü ekonomik verimlilik, ülke ekonomilerinin kalkınmasında lokomotif rol üstlenmiştir. Bir sektördeki verimlilik, tüm diğer sektörlere yansıması olur.  Ayrıca yine dünya toplumsal sorunlarının ( savaş, terör, yoksulluk, dönemsel krizler..v.s) çözümünün formülü haline gelmiştir.

               Günümüzde gelişmekte olan ülkeler ile, gelişmiş ülkeler ararsındaki en belirgin fark üretim için sahip olunan kaynakların verimli olarak değerlendirilip değerlendirilmediğidir.  Burada ekonomik verimliliğin ne olduğu kendini göstermektedir. "Üretim için gerekli unsurların rasyonel biçimde değerlendirilmesidir. " Nedir üretim için gerekli unsurlar?. Her hangi bir mal veya hizmetimi sürecinde, bu sürece dahil olan, her türlü maddi ve maddi olmayan varlıklardır. Daha detaylı izah edilecek olursak hammadde önemli bir girdidir.  Ör: Hidrolik enerjisi üretimi için SU, bir hammadde girdisidir. Bazı firmalar için nihai ürün olanlar, başka firmalar için hammadde olabilir. Hidroelektrik santraller suyun gücünü elektik enerjisine çevirirler. Büyük güç potansiyeline sahip akarsuların üzerine inşa edilirler. Üretimi için girdileri suyun dışında, iş gücü, , iş makineleri ve yönetimi gibi giderleridir.  Tüm bunların gider olarak parasal değeri, ekonomik girdilerdir. İşte bu ekonomik girdilerin parasal değeri ile, elde edilen elektrik enerjisi miktarının parasal değeri arasındaki oran, ekonomik verimliliğin göstergesidir. Aritmetiksel olarak formüle edilecek olursa. ekonomik verimlilik: üretim süreci sonucu elde edilen elektrik enerjisinin değeri, bu değeri üretmek için toplam girdilerin parasal değerine bölünerek hesaplanır.  Ancak burada titizlikle üzerinde durulması gereken konu; söz konusu ekonomik olarak çıktıların değeri, ekonomik girdilerin değerine bölündüğü zaman, 1   (bir) den büyük olması gerekir. Daha açık bir ifadeyle üretimi gerçekleştirmek için harcanan paradan daha fazla para kazanmak için, çıktıların ekonomik değerlerinin toplamı, girdilerin ekonomik değerlerin toplamından büyük olması gerekir.  

             Üretimin değerini pazarda oluşacak, arz ve talep belirler.  Yani talep oldukça yüksek ise, muhakkak ki üretimin ekonomik olarak değeri de yüksek olur. Ancak durum tam aksine olursa , talep yüksekken üretimin değeri ne kadar yüksek oluyor ise, talebin düşük olması nedeniyle, üretimin değeri de düşecektir. Burada işletme yönetimi reklam, promosyon gibi imkanları devreye sokarak, talep oluşturma çabalarına girebilse de etkisi bir noktaya kadar. Oysa; üretim sürecinde üretim faktörlerini israftan uzak,  belirlenen kaliteye uygun, ucuz maliyet ile üretim faktörleri sağladığı zaman, toplam üretimin değerini artırmış olacaktır. Üretim sürecine dahil edilen, her unsurun aslında verimliliğini ölçerek, üretimin değerini yükseltmek mümkün.  Bir iş gören bir ayakkabı fabrikasında üretimi gerçekleştirirken, o iş görene ödenen ücret ile ürettiği ayakkabı sayısı ararsındaki ilişki iş görenin verimliliğinin göstergesidir.  Verimlilik artık günümüzde rekabet etmenin vaz geçilmez unsurudur. İşletme kendi sahip olduğu kaynakları ne derece amacına uygun ve hedeflenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı, ancak verimlilik ile tespit ederek, kendisinin gelecekteki faaliyetlerine yön verir. Üretim faktörlerinin fiyatı sabit tutularak, yada düşürülerek verimliliğin artışı sonucu karlılık oranında yükselir. Dolayısıyla Kar planlamasına ışık tutan bir argümandır. Ancak verimlilik hiç bir zaman kalite yükselmesi değildir. Verimliliğin artışı, işletmenin performansını yükselterek, karlılığın artışını sağlayarak, gelişmesine, büyümesine katkı sağlar.

               İkinci dünya savaşı sonrası; Japonya ve G. Kore gibi  kısa sürede kalkınmasını sağlamış, yine bu gün dünyanın ilk sıralarında yer alan ekonomiler, üretimde ekonomik verimliliği odak noktalarına oturtmaları sonucu mevcut konumlarını yakalamışlardır. Bizim ülkemizde de, özel sektör girişimcileri ve kamu sektörü yönetimi; kaynakları israftan kaçınarak bilimin ön gördüğü verimlilik kuralları paralelinde üretim sürecine sokarak, üretimin değerini  yükselterek, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak neden mümkün olmasın..?  Bunun ilk adımı her sektör için;  LİYAKAT temeline oturtulmuş  bir  İŞGÖREN yönetimidir.

    Tüm okuyucularımı selamlıyorum. Yarınlarınızın bu günden daha iyi olmasını diliyorum.

 

En Çok Okunan Yazıları

DİĞER YAZILAR
KADIN ve İSTİHDAM 2 İSTİHDAM ve KADIN İŞİNİZİN ANALİZİNİ YAPIN AİLE İŞLETMELERİ ve KURUMSALLAŞMA İŞLETME DIŞI RİSKLER ÜLKE EKONOMİSİ ve TARIM SEKTÖRÜ İŞ PLANI BAŞARININ ANAHTARIDIR DAVOS ZİRVESİ-2018- İŞLETME ve RİSK KANAATKAR OLMAK ÇALIŞMAMAK DEĞİLDİR ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME AR-GE İNSAN ve RİSK UNSURU GÜLÜMSEMEK ve MUTLU OLMAK MİSYON İŞLETME İÇİN BİR DEĞERDİR VİZYON GELECEĞİN AYNASIDIR FED' in FAİZ KARARI ve TÜRKİYE İŞLETME KÜLTÜRÜ SİZDE LİDER OLUN LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK EKİP RUHU ve BAŞARI ORTAK İŞLETMECİLİK KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİ BİR KÜLTÜRDÜR İSRAF İFLASIN NEDENİDİR ÜRETİM ve PAZARLAMA İKİLİSİ PLANLAMA ve BAŞARI İŞ KURMA SÜRECİ İŞLETME BİLİMİ GİRİŞİMCİ ve ZAMANIN YÖNETİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İŞLETME YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HEDEFİNİZİ DANIŞMAN İLE SEÇİN BAYRAM KÜLTÜRÜMÜZ İŞLETMELERDE İSTİKRAR KÜRESEL REKABET ve İŞLETMELER İŞLETME ve MARKA DEĞERİ İSTİKRARLI EKONOMİ MESLEK HAKKINDA MESLEK SEÇİMİ BEYİN GÖÇÜ -1 İNSAN KAYNAKLARI ve İŞLETME SANAYİ 4.0 DEVRİMİ GİRİŞİMCİ ve SÜREKLİ BAŞARI NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR..? GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ İSTİHDAMSIZ EKONOMİK BÜYÜME YEDİ MÜHÜRLÜ KİTAP KÜRESELLEŞME GERÇEĞİ ÇANAKKALE RUHU-2 ÇANAKKALE RUHU ÖNYARGI ve İNSAN FUTBOL ENDÜSTRİSİ VE TOPLUM EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ İNOVASYON-2 AZİM-ÇALIŞMA ve BAŞARI İNOVASYON İŞLETME ve BİLGİ YÖNETİMİ ABD YENİ YÖNETİMİ ve TÜRKİYE İŞLETLETMELER VE İHRACAAT DÖVİZ KURU ve İŞLETMELER YENİ YIL VE EKONOMİ GENÇ İNSAN ve İŞSİZLİK
Copyright 2016 - 2019 Tüm Hakları Saklıdır