Bakım Ve Onarım Hizmeti Alınacaktır

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

       BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

                                                     YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ                                                                   YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ERÜ Kampüs İçerisindeki 64 Adet Asansörün Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1270847

1-İdarenin

a) Adı

:

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Merkez Kampüsü Talas Yolu MELİKGAZİ/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3524374930 - 3524375275

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

ERÜ Kampüs İçerisindeki 64 Adet Asansörün Bakım ve Onarım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

64 Adet Asansörün Bakım ve Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erciyes Üniversitesi Kampüsü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ERÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;  

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1-TS EN ISO 9001:2008 Belgesi,  

2-TS EN 13015 Belgesi,   

3-2014/33/AB Asansör Yönetmeliği (Modül B+E veya D Belgesi),  

4-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12255)  

5-Bünyesinde bulundurulan mühendisin (Elektrik-Elektronik veya Makine mühendisi)TMMOB Makine Mühendisleri Odası veya Elektrik Mühendisleri Odası,  SMM ve BT Belgesi  

6-TMMOB Makine Mühendisleri veya TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından alınmış Teknik Servis Sorumlu Personel belgesi, 2 Adet SGK’ lı Elektrik/Elektronik/Makina Teknisyen veya Tekniker Diploması ve SGK Kayıtları veya Ustalık belgesi olanlarında MYK yeterlilik belgesi  

7-Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili mesleki sorumluluk sigorta belgesi.  

8-Engelli asansörlerinin periyodik muayenelerini yaptırabilmek için Firma bünyesinde EKİPNET’e  kayıtlı periyodik kontrol  yetkili numarası sunulacaktır.  

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN ASANSÖR BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.  

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

15. Diğer hususlar:  

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71  

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.  

  • Basın No: ILN01934091